ศุภาลัย

ศุภาลัย
ศุภาลัย

ศุภาลัย บริษัทคุณภาพ บ้านเดี่ยว ทาวโฮม และคอนโดมิเนียม

ศุภาลัย

ความเป็นมาของศุภาลัย

 pool villa บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และ เพื่อการพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2535 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โดยหุ้นของบริษัทมีตัวอักษรย่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “SUPALI” แต่ในปัจจุบันได้เปลียนชื่อย่อเป็น “SPALI”  pool villa

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 กลุ่มผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ได้ ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท SUPALAI CORPORATION LIMITED โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อ เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้าง บ้าน เดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการ ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคาร ชุด อาคารสำนักงาน และรีสอร์ทโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ ดังนี้คือ พลูวิลล่า 

 • พัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ ทั้งที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย ตลอดจนอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าครบวงจร ฯลฯ
 • ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเช่า และ/หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ยึดถือในการสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสังคม ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชน และ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท  pool villa โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SUPALAI PUBLIC COMPAMY LIMITED เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 ได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หุ้นของบริษัท ภายใต้ตัวอักษรย่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า SUPALI (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น SPALI) ได้เข้าทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึง ณ.ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย ด้วยประสบการณ์ในการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง บ้าน เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม มานานกว่า 19 ปี พลูวิลล่า 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม  บ้าน

ภารกิจ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อผลประกอบการที่ดี
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยมองค์กร

 • นวัตกรรม
 • คล่องตัวและยืดหยุ่น
 • ชนะด้วยกัน
 • การวัดผลเป็นรูปธรรม
 • เน้นจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย
 • ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาการบริหาร
เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน พลูวิลล่า 

 • SUPERIORITY
  เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี
 • PROFITABILITY
  คำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม
 • LONGEVITY
  ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
  และมั่นคง ขายวิลล่าภูเก็ต

วัฒนธรรมองค์กร

 • SUPPORT / SPONSORพี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • PLANNINGมีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน
 • ATTITUDEมีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
 • LEGAL AND REGULATIONถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระบบ ISO ของบริษัทฯ
 • INTEGRITYซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน  pool villa

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท และบริษัทย่อย  pool villa (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการ พาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพของ
“ชาวศุภาลัย” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดีทั้งก่อนและ หลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น

เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯและบริษัท ย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้าน เดี่ยว บ้าน แฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเล ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้น ตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง

โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ชื่อ “ศุภาลัย” จะใช้เป็นชื่อนำหน้าโครงการ ต่าง ๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า พลูวิลล่า  โดยเน้นที่ทำเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทย่อย ยังดำเนินธุรกิจบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขายวิลล่าภูเก็ต

บริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการ บ้าน อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขต[[กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้าง บ้าน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า โดยเน้นที่ทำเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทย่อยยังดำเนินธุรกิจบริหารโครงกา รอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และ สถานพักตากอากาศอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 • บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”)
 • บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (“HN”)
 • บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด (“SPN”)
 • บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด (“PE”)

บทความอื่นที่น่าสนใจ บ้านภูเก็ต บ้านไม้ ห้องน้ำกลางป่า จัดสวนหย่อมหน้าบ้าน พื้นที่ออกกำลังกาย แต่งบ้านสไตล์มินิมอล
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน แต่งบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket